Исследования эффективности различных типов дисковых рабочих органов при поверхностной обработке почвы

21 липень 2015

Проведены исследования эффективности различных типов дисковых рабочих органов при поверхностной обработке почвы. Предложен и определен комплексный показатель оценки качества работы дисковых и лаповых орудий по адаптивности типа рабочего органа для работы при наличии на поверхности значительного количества растительных остатков или сидеральных культур.

Погорілий В., (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Дискові агрегати для заробки сидератів та рослинних решток. Результати тестувань.

Дискові грунтообробні знаряддя отримали широке розповсюдження в сучасних агротехнологіях і машинобудівні заводи пропонують все ширші та різноманітніші за конструкціями та типами робочих органів модельні ряди таких машин. Тому саме тип та конструкція дискових робочих органів є визначальним фактором при виборі конкретної моделі дискової борони під виконання конкретних технологічних операцій. В статті наведені узагальнені тенденції розвитку дискових знарядь.Запропонований комплексний критерій оцінки якості їх роботи та експериментально визначена агротехнічна ефективність на підставі показника адаптованості типу робочого органу до роботи на полі із значною кількістю рослинних решток.

Вступ.
Тенденцією, яка спостерігається і прогресує в останні роки є мінімалізація затрат в технологіях виробництв сільськогосподарських культур та широке розповсюдження спрощених, поверхневих систем основного обробітку ґрунту /1/. Це, з однієї сторони, визвано значним зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива та інші матеріальні ресурси, а з другої, створенням нових робочих органів сільськогосподарських знарядь, які дозволяють за один прохід агрегату обробити грунт з необхідними показниками якості.

В цілому, таке поєднання сучасних конструкцій сільськогосподарських агрегатів в нових технологічних прийомах з обробітку ґрунту дозволяє забезпечити рентабельне, стабільне виробництво основних видів сільськогосподарської продукції. В той же час, не завжди вирішеним питанням є збереження родючості ґрунту та підвищення врожайності вирощуваних культур /2/.

Одним із перспективних шляхів в цьому напрямку є використання давно відомого технологічного прийому, а саме заробка в ґрунт рослинних решток після збору врожаю та сидеральних посівів. В той же час, необхідно вирішити цілий ряд завдань, виконання яких ускладнюється наявністю значної кількості рослинних решток (маса до 40 т/га, висота 40?50 см і т.д.), по якісній підготовці ґрунту до посіву, а саме рівномірно подрібнити та розподілити рослинні рештки; забезпечити хороше мульчування ґрунту, низьку гребенистість його поверхні та вирівняність дна борозни при високій продуктивності агрегату та незначних затратах енергії /3/. Саме ці перераховані показники і вибрані нами, як основні параметри, що характеризують якість роботи різних типів робочих органів при поверхневому обробітку ґрунту.

Основна частина. Для оцінювання було вибрано п’ять різних типів грунтообробних агрегатів для поверхневого обробітку ґрунту різних виробників (чотири дискових та один лаповий), що працювали в агрегаті з тракторами «Бєларусь3022ДЦ.1» потужністю 275 к.с. та «Бєлорусь3522» потужністю 350 к.с. на полі засіяному гірчицею (рис. 1), (табл. 1).

Рис.1 Вид поля засіяного сидератами на якому проводилось оцінювання.

Енергонасичені трактори «Бєлорусь» потужністю біля 300 к.с. із здвоєними колесами на обох осях з якими агрегатувались знаряддя для поверхневого обробітку, забезпечували необхідні режими роботи — більше 8 км/год.

При цьому, агрегатуємі і машини були обладнані робочими органами, які різняться, як за типом так і мають різні геометричні форми, розміри, системи кріплення робочим органом, його підвіски до рами і т.д. Тому метою агротехнічного оцінювання було не знаряддя, в цілому, а саме типи робочих органів при поверхневому обробітку ґрунту та відповідно ефективність та перспективність використання таких агрегатів в сучасних системах мінімального обробітку ґрунту (табл. 2).

Таблиця 1. Умови роботи ґрунтообробних машин.

Показник Значення показника
За вихідними вимогами За даними оцінювання
Місце випробувань УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Тип ґрунту і назва за механічним складом Чорнозем середньо-суглинковий
Вологість ґрунту в шарі 0?30 см, % Не більше 25,0 16?18
Твердість ґрунту в шарі 0?30 см, МПа Не більше 3,5 2,6?3,2
Фон Гірчиця на сидерат
Маса рослин, г/м2 1,420

Оцінка значень показників умов роботи:

— вологість ґрунту — середня (16?18 %), сприятлива для роботи;
— твердість ґрунту — помірно тверда (2,6?3,2 МПа), переважно сприятлива для роботи;
— маса сидерату — велика (14 т/га), несприятлива для роботи.

Далі наведено короткий опис досліджуємих конструкцій з ретроперспективою їх появи та використання в сільськогосподаському виробництві. як знарядь для поверхневого обробітку ґрунту.

1. Класична дискова борона з жорстко закріпленою батареєю дисків /4/, яка встановлена на рамі за допомогою двох підшипникових вузлів, при цьому диски мають кут атаки, який може регулюватись незалежно на першому та другому ряді батарей. Кожен з дисків зафіксовано на валу батареї за допомогою спеціальних проставок з внутрішньої та зовнішньої сторін сфери (рис. 2).

Такі дискові робочі органи для обладнання борін застосовуються в сільськогосподарському виробництві біля 100 років;

Рис. 2 Класична дискова борона з жорстко закріпленою батареєю дисків.

2. Як розвиток класичної дискової борони, дискова борона з рамою виготовленою в вигляді просторової ферми, на якій розміщено два паралельних ряди дисків, кожен з яких встановлено на індивідуальній стійці, диск закріплено з внутрішньої сторони сфери, а стійка кріпиться до рами через демпферну підвіску в вигляді резинових амортизаторів /5/. При цьому диск встановлений на рамі з наперед заданим кутом атаки та кутом крену (рис. 3).

Такі модернізовані дискові борони стали відомі і застосовуються іноземними сільгосптоваровиробникам останні 20?25 років;

Рис. 3 Модифікована класична дискова борона з дисками на індивідуальній стійці.

3. Ґрунтообробний агрегат з хребетною рамою на якій закріплені секції дискових робочих органів розміщених також в два паралельних ряди /6/, при цьому на одній підпружиненій стійці кріпиться два диски різного діаметру, що мають фіксовані, як кут атаки так і крену.

Стійка кріпиться до рами не жорстко, а з допомогою підпружиненої підвіски, яка дозволяє робочим органам працювати в режимі всього спектру коливань, які отримують робочі органи в результаті обробітку ґрунту з різними неоднорідностями. При цьому коливання, як правило, здійснюється в широкому діапазоні по ходу роботи агрегату (повздовжні) і частково — по ширині захвату (поперечні).
Один з дисків має внутрішнє кріплення зі сторони сфери, а другий диск з зовнішньої сторони сфери і завдяки кріпленню на одній нахиленій вісі дисків різному діаметру, нижні частини дисків знаходяться на одній горизонталі (рис. 4). Такі ґрунтообробні агрегати відомі дещо менший період — близько 10?15 років;

Рис. 4 Грунтообробний агрегат на базі двох спарених дисків на одній вісі.

4. Також ґрунтообробний дисковий агрегат з хребетною рамою, двома рядами паралельних робочих органів. При цьому диски мають фіксований кут атаки і кут крену, установлені на окремій стійці і диск прикріплено з зовнішньої сторони сфери /7/. Стійка за допомогою пружної підвіски кріпиться до рами, але виготовлена з пружного матеріалу і має складну конфігурацію і форму, що в порівнянні з агрегатом (поз. 3) додатково забезпечує більші коливання в поперечній площині (рис. 5).

Такі ґрунтообробні агрегати також відомі в Європі і стали широко застосовуватись для поверхневого обробітку грунту в остання 5?10 років.

Рис.5 Ґрунтообробний дисковий агрегат з диском закріпленим на стійці складної конфігурації.

5. Лаповий агрегат — не дисковий ґрунтообробний агрегат, в якому рихлення ґрунту та заробка рослинних решток здійснюється за допомогою С — подібного наконечника який закріплено на стійці, що з допомогою пружної підвіски монтується на рамі /8/. Лапи розміщені ешелонами, ширина захвату наконечника в 2?4 рази перевищує відстань між сусідніми лапами, і обробіток здійснюється не за рахунок різання пласта ґрунту, а шляхом сколювання, як перед лапою так і в сторони від неї, чим забезпечується перекриття і суцільне рихлення по ширині захвату агрегату. (рис. 6).

Такі агрегати відомі давно (50?60 років), але широко, для поверхневого обробітку ґрунту, застосовуються відносно не довго (біля 10 років), так як потребують високих робочих швидкостей, які стало можливим забезпечувати з появою потужних енергонасичених тракторів.

Рис.6 Ґрунтообробний лаповий агрегат.

Всі агрегати були обладнані системою спіральних котків, які одночасно виконували функції робочих опорних поверхонь для регулювання глибини ходу агрегату і додатково мульчували і вирівнювали поверхню поля.

Таблиця 2. Технічні характеристики ґрунтообробних агрегатів.

Найменування показника
Агрегатування Напівпричіпні агрегати
Тип робочого органу Дискова батарея Диск на індивідуальній стійці Два диски на індивідуальній пружній стійці Диск на індивідуальній пружній стійці Лаповий багатофункціональний культиватор
Діаметр диску конструкцій, мм 700 610 610/650 560 -
Ширина захвату, м 4,2 4,2 5,4 6,0 6,0
Кількість робочих органів по ширині захвату (р.о), шт 16 16 22 26 7x9 ряди = 56
Необхідна потужність, к.с. 250 — 300 200 — 250 250 — 300 300 — 350 300 — 350
Зона обробітку одного р.о., мм 260 260 250/130 230 210
Споживана потужності, к.с./м Не менше 50
Маса агрегату, кг 4000 5300 7500 3200 4500
Питоме притискне зусилля, кг/р.о. 125 165 170 60 80
Аналоги, фірми, країна Джон Дір (США), Грегорі Бессон (Франція), ТОВ «Краснеагромаш», ПАТ «Галещинамашзавод», ПАТ Уманьфермаш" (Україна) Амазоне (Германія) Ведерштадт (Швеція), ТВ-12 (Україна) Грегорі Бессон (Франція), Велес Агро (Україна) Лемкен (Германія), Лідаагропроммаш (Білорусь), ТОВ «Краснеагромаш» (Україна) Амазоне, Лемкен (Германія), Фармет (Чехія), Славянські технології (Білорусь)

Результати проведених досліджень і якість роботи робочих органів ґрунтообробних агрегатів, з різними типами робочих органів наведено в табл. 3, які характеризують основні критеріїв оцінювання поверхневого обробітку ґрунту, за наявності значної кількості рослинних решток на поверхні поля, або сидеральних посівів з метою забезпечення якісної підготовки ґрунту для посіву.

Таблиця 3. Оцінка якості роботи ґрунтообробних машин.

Показник якості роботи Значення показників різних агрегатів
Тип агрегату
Швидкість руху агрегату, км/год. 8,7 13,3 11,2 9,5 9,5
Швидкість руху агрегату, км/год. 10,8 10,5 11,6 8,3 23,3
Якість кришіння ґрунту, частка грудочок розміром до 50 мм, % 92 93 97 100 97
Повнота загортання рослин, % 72 74 75 74 61
Гребенистість дна борозни, +/- см. 2,3 2,0 1,9 2,0 2,6
Гребенистість поверхні поля, після проходу агрегату, +/- см. 2,0 1,7 1,5 0,9 1,9

Як свідчать результати оцінки якості роботи різних типів робочих органів для поверхневого обробітку ґрунту всі вони, на перший погляд, мають близькі показники якості виконання технологічного процесу. В той же час є значні відхилення в їх кількісних значеннях, які суттєво можуть впливати на стабільність посіву та роботу сучасних посівних агрегатів.

Для комплексної оцінки різних типів робочих органів виконано ранжування кожного з оціночних показників, виходячи з низького, середнього та високого рівня якості виконання технологічного процесу, та проведена бальна оцінка їх значеннь в межах 0,5?1,0 бал (табл.4)

Таблиця 4. Ранжування показників якості виконання поверхневого обробітку грунту.

Показник якості роботи Діапазони та бальна оцінка показників якості роботи
Якість кришіння ґрунту, частка грудочок розміром до 50 мм, % (80?90 %) — 0,5
(91?95 %) — 0,75
(96?100 %) — 1,0
Повнота загортання рослин, % (60?70 %) — 0,5
(71?80 %) — 0,75
(81?90 %) — 1,0
Гребенистість дна борозни, +/- см (2,6?3,0 см) — 0,5
(2,1?2,5 см) — 0,75
(1,5?2,0 см) — 1,0
Гребенистість поверхні поля, після проходу агрегату, +/- см (2,1?3,0 см) — 0,5
(1,6?2,0 см) — 0,75
(0,5?1,5 см) — 1,0
Максимальний бал 4

За результатами визначення показників якості роботи ґрунтообробних робочих органів виконана результуюча бальна оцінка, наведена в табл. 5 та визначено показник адаптованості кожного робочого органу для поверхневого обробітку ґрунту за значної наявності рослинних решток, який обраховано, як відношення сумарної кількості балів до максимально-можливої і представлений у відсотках.

Таблиця 5. Результати бальної оцінки агрегатів з різними робочими органами при поверхневого обробітку грунту.

Показник якості роботи Оцінка в балах
Тип агрегату
Якість кришіння ґрунту, частка грудочок розміром до 50 мм, % 0,75 0,75 1,0 1,0 1,0
Повнота загортання рослин, % 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5
Гребенистість дна борозни, +/- см. 0,75 1,0 1,0 1,0 0,5
Гребенистість поверхні поля, після проходу агрегату, +/- см. 0,75 0,75 1,0 1,0 0,75
Загальна оцінка якості роботи агрегата, бал 3,0 3,25 3,75 3,75 2,75
Показник адаптованості робочого органу до роботи на полі із значною кількістю рослинних решток,% 75 81 94 94 69

За показниками якості кришення ґрунту (найвищий бал) слід надати перевагу сучасним дисковим агрегатам з елементами кріплення з зовнішньої сторони сфери диска, встановлених на пружинних підвісках, що забезпечують коливання (вібрацію) диска в широких повздовжніх та поперечних діапазонах (поз. 3 та 4). Якісне кришення ґрунту забезпечує також лаповий робочий орган (поз. 5), але при цьому він працює при дещо більшій глибині обробітку ґрунту (більше 20см), що позитивно відображається на кришенні пласта ґрунту та додатково дозволяє обробити кореневмісні горизонти ґрунту.

За повнотою загортання рослинних решток практично всі дискові агрегати знаходяться на одному середньому рівні (оцінений бал 0,75). Лаповий культиватор навіть при високих робочих швидкостях (більше 9 км/год.) не в змозі забезпечити якісну заробку рослинних решток (більше 60%) за значної їх кількості на поверхні.
По показнику вирівняності нижнього обробленого горизонту ґрунту (гребенистість дна борозни) є явних три лідери (позиції 2, 3, 4) — робочі органи, що кріпляться до рами за допомогою пружних стійок, які забезпечують їх автовібрацію при виникненні неоднорідностей в обробленому шарі ґрунту та русі агрегату по полю.

Кращу вирівняність поверхні поля забезпечують, уже відмічені по передніх показниках, два сучасних дискових агрегати, які мають пружинну підвіску диска, жорстко встановлений кут атаки та крену диска і кріплення диска до стійки виконано або повністю або частково з зовнішньої сторони сфери ( поз. 3 і 4).

Висновок:

Таким чином за загальною бальною оцінкою:

— нові сучасні конструкції лапових мульчуючих культиваторів (поз. 5) за якістю поверхневого обробітку ґрунту не можуть конкурувати з дисковими робочими органами (показники адаптованості 70%). Такі агрегати можна лише частково рекомендувати для поверхневого обробітку ґрунту, але їх використання є доцільне при комплексному диференційованому обробітку ґрунту (мілкий-середній-глибокий), який реалізується за допомогою наведених знарядь.

— класичні дискові борони, як з кріпленням дисків на одній батареї так і при паралельному двохрядному їх розміщенні на окремій стійці (поз. 1 та 2) забезпечують середню якість поверхневого обробітку ґрунту, за наявності рослинних решток на поверхні (адаптованість 81 та 75 %), але в той же час є універсальним знаряддям так як можуть забезпечувати обробіток ґрунту на глибину до 15?20 см;

— найвищу якість поверхневого обробітку ґрунту, за наявності значної кількості рослинних решток на поверхні ґрунту, забезпечують два типи сучасних дискових агрегати, що пропонуються машинобудівниками останні 10?15 років. Відповідно сільськогосподарські знаряддя обладнані такими робочими органами позиція 4 — прототип фірми Лемкен (Германія) та позиція 3 — прототип фірми Велес Агро ( Україна) є найбільш адаптованими до таких умов роботи — коефіцієнт адаптації більше 90%.

Список літератури:

  • Сучасні системи землеробства України: навч. посіб. для підгот. бакалаврів із спец. напряму 1301 «Агрономія» в аграр. вищих навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / [В. Ф. Петриченко, Я. Я. Панасюк, Г. М. Заболотний та ін.]; за ред. В. Ф. Петриченка; М-во освіти і науки України, Вінниц.держ. аграр. ун.-т. -Вінниця: Вид-во-друк. «Діло™», 2006. — 212 с.
  • Стратегія технічного переоснащення АПК та прогноз розвитку сільськогосподарського машинобудування / В.І.Кравчук, О.І. Григорович, В.В. Погорілий [та ін.] // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробуваннянової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім.Л.Погорілого. — Дослідницьке, 2012. — Вип.16 (30), — Т.1. — С. 3?13.
  • Сучасні тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки; за ред. В.І. Кравчука, М.І. Грицишина, С.М. Коваля. — К.: Аграрна наука, 2004.-396 с.
  • http:// www. krasnagromash.vn.ua
  • http:// www. vaderstad.com.ua
  • http.// www.velesagro.com
  • http:// www. lemken.com.ua
  • http:// www.amazone.de