Результати випробування сівалки СЗМ-4 Ніка

21 липень 2015

Протягом трьох років відбувалися польові випробування сівалки СЗМ-4 «Ніка», що дали об’єктивні результати їх технічних можливостей.

ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Кілька років тому вже мали змогу ознайомитися з результатами оцінки агротехнічної ефективності різних типів зернових сівалок, які реалізують відмінні технологічні підходи з передпосівного обробітку ґрунту й посіву, зокрема під час сівби озимої пшениці. Серед досліджених зразків сівалок, поряд із відомими зарубіжними брендами, високу оцінку за адаптованістю до різних систем обробітку ґрунту та рівнем урожайності отримав один із перших вітчизняних зразків сівалки СЗМ-4 «Ніка» виробництва «Велес-Агро ЛТД
Із того часу сівалка СЗМ-4 «Ніка» здобула визнання в агрохолдингах і фермерських господарствах України, країнах СНД і Східної Європи. На наявному в нашому випробувальному інституті дослідному зразку перевіряли нові конструктивні зміни, спрямовані на поліпшення експлуатаційно-технологічних характеристик і надійності сівалок, які вже впроваджені в серійне виробництво. Так, протягом 2011?2013 рр. відбувалися польові дослідження агротехнічної ефективності висівної системи та сошникової групи цієї сівалки під час сівби зернових, зернобобових і круп’яних культур у різних системах обробітку ґрунту.

Формування врожаю будь-якої культури — це інтегральний показник продуктивності рослин за фазами росту й розвитку. Продуктивність визначається густотою сівби, світловим і тепловим режимами, вологозабезпеченістю ґрунту, рівнем мінерального живлення й особливостями сорту. Кінцевими величинами, які визначають рівень урожайності, є продуктивна густота стеблостою, кількість і маса зерен на рослині.

Кількість продуктивних стебел на одиниці площі залежить від норми висіву, рівномірності розміщення рослин, польової схожості насіння та умов агротехніки, що потребує застосування сучасних і досконалих сівалок, і це є одна з перших й обов’язкових складових умов отримання достойного рівня врожаю.

Технічні особливості сівалки
Сівалка СЗМ-4 «Ніка» (фото 1) є типовим представником сівалок із механічним котушковим висівним апаратом, оснащена дводисковою сошниковою групою на паралелограмній підвісці із заднім опорно-прикотковим колесом. Передпосівний обробіток у такому разі проводять будь-яким агрегатом, якість роботи якого задовольняє вимоги сучасних агротехнологій. У подальшому посівна секція сівалки (табл. 1) реалізує таку технологічну схему сівби: формування V-подібної посівної канавки за допомогою дводискового сошника оригінальної конструкції зі зміщеним розміщенням дисків, при цьому перший диск прорізає рівну вузьку лінію навіть за наявності значної кількості рослинних решток на поверхні поля, а задній розпушує ґрунт — на підготовлене ложе висівається насіння — розміщене за сошником вузьке колесо прикочує насіння лише в зоні рядка, чим забезпечується якісний контакт насіння з ґрунтом. Далі (за потреби) спеціальні загортачі мульчують поверхню ґрунту лише в зоні рядка, чим забезпечується оптимальний температурний повітряний режим у зоні насіннєвого ложа.

Характеристики сеялки СЗМ Ника-4

Випробування в різних системах обробітку ґрунту

Ураховуючи наявність в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого науково-виробничого полігону чотирьох систем обробітку ґрунту (традиційна — оранка на глибину 22?23 см, консервувальна — глибоке розпушування на глибину 30?32 см, мульчувальна — мілке розпушування на глибину 10?12 см і з елементами міні-тілл — поверхневе розпушування на глибину загортання насіння) протягом трьох років проводили сівбу насіння різних культур (озимої пшениці, ячменю, гороху, сої та гречки) із застосуванням сівалки СЗМ-4 «Ніка» із визначенням рівня польової схожості насіння та врожайності.

Також зазначимо, що, ураховуючи досконалу конструкцію сошникової групи, ефективність роботи рознесеного дводискового сошника та паралелограмного копіювального механізму, а також стабільне та достатнє притисне зусилля на сошник, сівбу проводили з одним і тим самим налаштуванням посівної секції по глибині на всіх чотирьох системах обробітку. Звичайно, погодні умови 2011?2013 рр. суттєво відрізнялися кожного року, але однаковими були для всіх систем обробітку та дослідних полів, і саме це дозволило нам провес ти оцінку технологічної досконалості механізмів і вузлів сівалки. За оціночні показники обрано польову схожість насіння та врожайність кожної з культур.

Результати оцінки сівалки

Польова схожість насіння за агротехнічними вимогами має бути не менше ніж 75?80%. Результати наших досліджень (рисунок) свідчать, що польова схожість насіння зернових культур (озимої пшениці та ярого ячменю) в усіх варіантах систем обробітку ґрунту спостерігалася на рівні 70?77% і 74?86% відповідно. У середньому за три роки польова схожість становила 76,6%, що є високим показником. На посівах насіння зернобобових і круп’яних культур (сої, гречки та гороху) отримано значно вищі показники польової схожості, яка була 80?98%, що в середньому за три роки становить близько 90%.

Зазначимо, що в різних системах обробітку ми отримували дещо відмінні показники польової схожості по культурах. Більш крупне насіння (сої, гречки та гороху) менше реагувало на систему основного обробітку, у той час як зернові культури (озима пшениця та ярий ячмінь) різкіше реагували на попередній обробіток і мали більший діапазон відхилень результатів досліджень.

У цілому сівалка СЗМ-4 «Ніка» протягом трьох років забезпечила якісну сівбу насіння сої, гречки, гороху, озимої пшениці та ярого ячменю з середньою польовою на рівні 82?87%, що в подальшому дозволяло сформувати оптимальну густоту рослин не залежно від погоднокліматичних умов року й отримати високий урожай.

Орієнтація на урожайність

Урожайність сільгоспкультур є інтегральним показником ефективності всіх ланок технології та якості виконання механізованих технологічних операцій, зокрема й сівби. Виходячи з того, що всю сівбу проводили однієї й тією самою сівалкою, а умови вирощування, крім систем обробітку, були однаковими — об’єктивною оцінкою ефективності та якості роботи сівалки буде середній рівень урожайності різних культур протягом трьох років. Причому важливо, що відбувалося це порівняно зі стабільним рівнем урожаїв зернових культур, що отримують господарства зони господарювання (табл. 2).

Урожайность посева сеялкой СЗМ Ника-4

Найбільша урожайність зерна озимої пшениці в середньому за три роки зафіксована на варіантах консервувальної та традиційної системи, відповідно +2,0 ц/га та +1,4 ц/га до середнього по досліду. Мульчувальна система та система з елементами міні-тілл забезпечили на 1,1 ц/га та 1,8 ц/га нижчу врожайність порівняно із середньою по всіх варіантах.

Вищий урожай зерна ярого ячменю спостерігали на варіанті системи з елементами міні-тілл — +0,7 ц/га та на традиційній
системі — +0,3 ц/га. За вирощування гороху вищу врожайність зерна отримано на варіантах мульчувальної (+1,7 ц/га) і традиційної (+1,0 ц/га) систем, а на решті варіантів урожайність була нижчою за середню на 0,1?2,6 ц/га. Найвищий приріст урожаю зерна гречки забезпечила консервувальна система (+1,2 ц/га), урожайність на інших системах була нижчою за середню. Найвищий приріст урожаю зерна сої, у середньому за три роки, забезпечила традиційна система обробітку ґрунту — +1,0 ц/га до середнього.

Водночас різниця врожайності різних культурах за різних систем обробітку ґрунту, як свідчать результати дисперсійного аналізу, мала неістотну різницю і в середньому за три роки сівалка СЗМ-4 «Ніка» забезпечила такі рівні врожайності:
• гороху: (за бажаного рівня для правобережного Лісостепу України не менше 40 ц/га) — 40?44 ц/га і відповідно в середньому за три роки 41,7 ц/га;
• сої: (не менше ніж 20 ц/га) — 18?24 ц/га і відповідно в середньому 20 ц/га;
• ярого ячменю: (не менше за 40 ц/га) — 40?45 ц/га і відповідно в середньому 42,3 ц/га;
• озимої пшениці: (не менше як 60 ц/га) — 65?71 ц/га і відповідно в середньому 68 ц/га.